تبلیغی وجود ندارد، باید تبلیغات را اضافه کنید.

میزان پیشرفت

”گرافیک” ”80″%
”HTML” ”90″%
”CSS” ”95″%
”وردپرس” ”75″%
”کاربرد” ”98″%

ارتفاع متغیر

”گرافیک” ”80″%
”HTML” ”90″%
”CSS” ”95″%
”وردپرس” ”75″%
”کاربرد” ”98″%
”گرافیک” ”80″%
”HTML” ”90″%
”CSS” ”95″%
”وردپرس” ”75″%
”کاربرد” ”98″%

نوار دار

”گرافیک” ”80″%
”HTML” ”90″%
”CSS” ”95″%
”وردپرس” ”75″%
”کاربرد” ”98″%
”گرافیک” ”80″%
”HTML” ”90″%
”CSS” ”95″%
”وردپرس” ”75″%
”کاربرد” ”98″%

طراحی توسط Momizat Team ترجمه در میزبان فا